Geledingen

De school heeft te maken met twee medezeggenschapsraden: de centrale medezeggenschapsraad (CMR) en de deelraad medezeggenschapsraad (DMR).

MedezeggenschapsRaad (MR)

De MR van ROC West-Brabant adviseert en controleert het bevoegd gezag van het ROC West-Brabant. In de MR zitten gekozen personeelsleden, ouders en leerlingen uit de scholen van het ROC West-Brabant. Zij hebben medezeggenschap in het beleid. Het betreft onderwerpen als de organisatie van het ROC, het onderwijsaanbod, het personeelsbeleid, het scholingsbeleid, huisvesting, vakantieregeling, voorzieningen, bestedingen, etc. De MR is iedere donderdag telefonisch bereikbaar en heeft op die dag ook een inloopuur tussen 12.00 en 13.00 uur.

Het contactadres is:
Centrale Medezeggenschapsraad ROC West-Brabant
Trivium 76
4873 LP Etten-Leur
T: 076 - 50 48 000

DMR

De school heeft te maken met twee medezeggenschapsraden: de centrale medezeggenschapsraad (CMR) en de deelraad medezeggenschapsraad (DMR). Deelraad Medezeggenschapsraad (DMR)
De deelraad van Praktijkschool Breda heet de Deelraad PMW aangezien zij naast Praktijkschool Breda is samengesteld uit het Prinsentuin College, 't Bergse VMBO in Bergen op Zoom, Westerpoort in Tholen, Scala in Teteringen , Effent in Oosterhout, Van Cooth en De Rotonde in Breda. Elke school heeft de mogelijkheid om gekozen vertegenwoordigers in de deelraad te laten plaatsnemen, te weten ouders, studenten (alleen van het MBO, niet van het VMBO) en medewerkers. De deelraad overlegt over het beleid met de algemeen directeur. Belangrijke onderwerpen zijn o.a.:
  • de besteding van middelen
  • de kwaliteit van het onderwijs
  • onderwijskundige ontwikkelingen
  • voorzieningen voor leerlingen en studenten
  • veiligheid en arbeidsomstandigheden
  • rechten en plichten van leerlingen en studenten
  • lesuitval
Deelraad PMW
Postbus 6956
4801 LJ Breda
T: 076- 572 39 00
F: 076- 572 39 10
E: centraalkantoorbreda@rocwb.nl